Uddannelsen i bevægelseskommunikation og bevægelsesterapi består af fire weekender fra fredag 20:00 til søndag 13:00 hvert efterår i fire år. Sammenlagt 320 undervisningstimer.

Du binder dig til kun et modul ad gangen. Du har også en mulighed til at melde dig som gæstestuderende (se afsnit om Kurser og undervisningstilbud)

Hvert forår er der fem lørdage hvor man kan gå i “individuel gruppeterapi”, som er en integreret del af uddannelsen til polær bevægelsesterapeut. Lørdagen er også en mulighed for den som ikke er interesseret i terapiuddannelsen, men som er interesseret i egen terapi og ønsker at dele sin narrativ med andre. (se siden “Bevægelsesterapi”)

Uddannelsen består af fire Moduler:

Modul A “oplivende oplevelser”
Gennem grænsevandrende bevægelseserfaringer får du en mulighed for at reflektere over, på hvilken måde bevægelse kan stimulere personlig udvikling, det vi i bevægelseskommunikation kalder for personlig afvikling. Du lærer, hvordan du kan få fat på mere af dig selv og give mere af dig selv. Gennem oplivende oplevelser vil du opleve verden som mulig og fri. Modulet har fokus på hvordan myter kan bidrage til bevægelse og selvindsigt. Myten er et alternativ til psykologisk analyse. I stedet for at psykologisere en situation finder vi myter der kan stimulere den personlige forvandling.
Indhold: myte og eksistens, kropsbillede, grænsevandring, drømmekraft, forsvarsmekanismer, dans, leg og drama.
Litteratur: Bevægelseskommunikation, Johan Borghäll/John Steinberg, Myte og eksistens, Rollo May

Modul B “animatøren”
Du bliver ven med animatørens evne til at stimulere, konfrontere og besjæle individuelt og i grupper. Du udvikler din evne til at være intensiv, forrykt og naiv. Gennem trance- og stemmetræning finindstiller du dit kropslige instrument. Du får øget kompetence i ekspressiv bevægelsespædagogik.
Indhold: Labans bevægelsessprog, trancetræning, krop og stemme, rolle og identitet, dans, leg og drama.
Litteratur: “Pædagogik for forrykte”, Johan Borghäll, “Laban og jeg – en genial bevægelseslære i teori og praksis”, Johan Borghäll

Modul C “kropslæsning”
Du lærer at læse et andet menneske gennem sansebaseret observation af bevægelse og du styrker din evne til at tolke menneskelige signaler. Du får redskaber til at intervenere kropsligt og verbalt. Gennem kropsdialoger vil du udvikle din evne til medmenneskelig kontakt. Du vil få en grundlæggende evne til at arbejde ud fra en bevægelsesterapeutisk tilgang.
Indhold: kropssprog i teori og praksis, kropslæsning, bevægelsesterapi, interventionsprincipper, dans, leg og drama.
Litteratur: “Kropssproget”, Johan Borghäll

Modul D “ekspressivitet”
Du får en platform til egen livsfilosofi ud fra krop og bevægelse. Du træner din evne til at være ekspressiv og styrker din udstråling. Du udvikler din evne til at arbejde med kropssprog og kommunikation i forbindelse med teambuilding og gruppedynamik.
Indhold: barfodsfilosofi, udtryk, drømmedans, opmærksomhedszoner, performance, dans, leg og drama.
Litteratur: “Expressiv idræt”, “Den umoralske krop”, Borghäll/Astrup

Alle moduler indeholder momenter af bevægelseserfaringer, bevægelsespædagogik, bevægelsesterapi og bevægelsesfilosofi, men den systematiske gennemgang, bearbejdning og teori af selve temaet for modulet vil ligge i en af de fire moduler. Modulerne A,B,C,D kan tages i valgfri rækkefølge. Du kan eks. begynde med modul D og afslutte med modul C med mulighed at fortsætte med det nye modul D i en strømmende evighedsuddannelse da modulerne udvikles konstant. Du binder dig til et modul af gangen. Uddannelsen er weekendbaseret og altid i efteråret. På foråret er der individuelgruppeterapi i polær bevægelsesterapi en lørdag i måneden. (se siden “Bevægelsesterapi”)

Efter fire moduler har du en basisuddannelse i bevægelseskommunikation. For at opnå et uddannelsesbevis i bevægelseskommunikation skal du udover deltagelse i de fire moduler gennemgå; en eksamen, hvor du viser din evne til at lave en individuel animation gennem bevægelseskommunikation og bevægelsesterapi, undervise en gruppe i bevægelseskommunikation og skrive en opgave om bevægelseskommunikation. For at kvalificere dig til et uddannelsesbevis i bevægelsesterapi skal du også; have gået i egenterapi i mindst 25 timer.

Det praktiske

Datoer for uddannelsen 2024, Modul A

30. august – 1. september uge 35
27. september – 29. september uge 39
25. oktober – 27. oktober uge 43
22. november – 24. november uge 47

Pris: 13.900 DKK (inkl. kost og logi)

Eksamen i Bevægelseskommunikation:
Den består af 3 dele:

Teoretisk opgave
Formålet med opgaven er, at finde et emne, et tema, hvor bevægelseskommunikation / bevægelsesterapi indgår og bliver anvendt udfra den erfaring, viden og oplevelse den enkelte har fået gennem uddannelsen. Teorier og referencer der inddrages og anvendes kan hentes fra den aktuelle litteraturliste, men også fra anden relevant litteratur.

Bevægelsespædagogisk opgave
Her er formålet, at gennemføre et undervisningsforløb af 3 timers varighed, på et modul i uddannelsen. Indholdet i forløbet er valgt på forhånd af eksaminanden selv, i dialog med Johan i forlængelse af temaet på modulet. Temaet skal have relevans for kursisterne. Det primære formål er, at vise en evne i at være i kontakt med sig selv og deltagerne gennem forløbet. Igennem forløbet skal eksaminanden vise en evne i at være lydhør og agerende over for de situationer der opstår og vise sin kompetence som animatør.

Bevægelsesterapeutisk opgave
Hvis den studerende ønsker en uddannelse som bipolær bevægelsesterapeut skal hun/han efter afsluttet egenterapi, gennemføre et bevægelsesterapeutisk forløb med en aktør/klient.

Uddannelsens fundament er baseret på oplevelsesorienterede processer, hvor sigtet er selvoverskridelse og selvudvikling/selvafvikling gennem krop, bevægelse og refleksion.
Uddannelsen sigter mod at udvikle kursisten i rollen som animatør, gennem at stimulere kursistens evne til at være intensiv, forrykt og naiv. I uddannelsen træner kursisten kunsten i at mestre det situative, improvisation, spontanitet og intuition i undervisningsprocessen.

I den bevægelsespædagogiske opgave vurderes eksaminanden på sin;

 • evne til at animere en gruppe i et bevægekommunikativt forløb.
 • evne til at skabe et procesorienteret forløb, hvor improvisation og mestring af det situative er det primære.
 • evne til at skabe et rum for den enkelte og gruppen som giver mulighed for refleksion
 • evne til at være intensiv, forrykt og naiv

I det bevægelsesterapeutiske forløb skal animatøren vise evnen til at arbejde med en aktør/deltager/klient i et bevægeterapeutisk og kommunikativt forløb. Animatøren kan arbejde med forskellige temaer, som enten er foreslået af animatøren eller aktøren. Eksaminanden skal vise en evne til at skabe et procesorienteret forløb, hvor mestring af det situationelle, improvisation, spontanitet og intuition vil være det primære mål.
Kunsten er at skabe en stemning, hvor bevægelse og interaktion med aktøren giver en mulighed til personlig ekspressivitet og refleksioner over egen adfærd.
Eksaminanden forbereder sig til selve eksaminationen ved at gennemføre et forløb med en selvvalgt aktør eller føl udvalgt af Decenter. Forløbet skal have et omfang af mindst 5 bevægelsesterapier. Hvert møde bliver beskrevet af animatøren og superviseres af Johan.

Mål:

 • at vise evnen til at arbejde med elementer fra bevægelseskommunikation i en bevægelsesterapeutisk praksis
 • at vise evnen til kontakt, improvisation, empati og situationsfonemmelse.
 • at skabe et rum for aktøren, som giver mulighed for refleksioner.

Eksaminanden vurderes på sin:

 • Evne til at skabe kontakt, at møde aktøren
 • Evne til at finde et tema og eller arbejde med et tema i samarbejde med aktøren
 • Evne til at animere aktøren
 • Evne til at afslutte processen på en god måde for aktøren
 • Evnen til at skabe en stemning af intensitet, forrykthed og naivitet

Eksamen varer to timer. En time til forløb med aktør. 15 min. til samtale med aktøren efter forløbet. Herefter 45 minutter til evaluering af animatør. Animatøren formidler først sin oplevelse, hvorefter der gives feed-back af eksaminator, censor og supervisorer. Eksamineres af censor og eksaminator.

Bilag til individuelt forløb:

Interview guide:
Efter hvert individuelt forløb foretager animatøren et interview af aktøren. Formålet med interviewet er at indhente oplevelser fra forløbet. Oplysningerne skal anvendes til supervision af animatøren.

Spørgsmål til aktøren;

 • hvilken stemning er du i her og nu
 • hvordan fornemmes kroppen
 • hvilke følelser
 • hvilke tanker/billeder
 • er du blevet mødt af animatøren
 • hvordan var kontakten
 • hvis der var et tema, hvordan gik arbejdet med temaet

–   tror du dette forløb vil have nogen betydning for dig.

Teoretisk opgave
Formålet er, at du gennem opgaven får erfaring med:
– at redegøre for de teorier der er tilknyttet bevægelseskommunikation og bevægelsesterapi
– at beskrive din egen proces
– at vurdere det hensigtsmæssige/uhensigtsmæssige i anvendelsen af bevægelseskommunikation og bevægelsesterapi

Opgavens omfang er ca. 15-20 A4 sider, med hovedvægt på pædagogik eller terapi

Opgaven kan have følgende struktur
– indholdsfortegnelse
– indledning med begrundelse for valg af emne
– problemformulering/problemstilling med mulige antagelser og spørgsmål med udgangspunkt i et konkret praktisk problem eller et teoretisk problem
– metodeovervejelser
– fordybelse af problemstillingen med viden og data, som er med til at belyse, bekræfte eller afkræfte den
– konklusion
– beskrivelse af egenproces og gruppeproces
– litteraturliste

Opgaven har en mundtlig del hvor du skal kunne redegøre for den obligatoriske litteratur på 890 sider. Eksamen varer en og en halv time.
 
Obligatorisk litteratur
Bevægelsespædagogik:
Borghäll, Johan, Steinberg, John, Bevægelseskommunikation/Rörelsekommunikation, Liber, 1982. 150 sider
Borghäll, Johan, Pædagogik for forrykte, Roas, 1990. 178 sider
Red. Borghäll, Astrup, Kristensen, Forrykt pædagogik – hvor er meningen, Institut for solskin 2003. 180 sider
Borghäll, Johan, Kropssproget, DR Multimedie og Syddansk Universitetsforlag 2013 33-48, 52-72
Laban bevægelseslære:
Borghäll, Johan, Rudolf Laban og jeg – En genial bevægelseslære i teori og praksis
Kropsterapi:
Perls, Gestalt therapy verbatim første 70 sider (findes på dansk)
Perls, Goodman, Hefferline, Grundbog i gestaltterapi
Her lægges vægt på begreberne projektion, retrofleksion, introjektion sid. 155-237, 82 sider
Downing, George, Kroppen och ordet: Kroppsorienterad psykoterapi – teoretisk bakgrund och klinisk tillämpning,
Natur och kultur, 1997.
Her lægges vægt på overføring og modoverføring. (Findes på dansk) sid. 243-324 , 81 sider
Hypnoterapi:
Erlandsson, Berne, Våga Välja Väg med hypnos, Veje 1992.
Side 72-78 “mötande tranceidentifikation”. 7 sider
Borghäll, Johan, Erlandsson, Berne, TDM-Trancedansmetoden,
Center för kroppsorienterad hypnose 1994. 10 sider
Bevægelsesfilosofi:
Borghäll/Astrup Den umoralske krop, Tidsskrift for idræt, 1998, 20 sider
Borghäll/Astrup Expressiv idræt, Tidsskrift for idræt, 2000, 20 sider

Selvvalgt litteratur:
I forbindelse med den teoretiske opgave skal der opgives 300 sider af selvvalgt litteratur, som oplyses skriftligt i forbindelse med afleveringen af opgaven i to eksemplar.

Den teoretiske opgave skal godkendes af censor og eksaminator. Ved selve eksaminationen fordeles tiden med ca. 15 minutter til dit mundtlige oplæg/forsvar og 45 minutter til spørgsmål og diskussion af opgaven.

Eksamensafgifter i Bevægelseskommunikation
Betales i forbindelse med eksamen.
Pædagogisk opgave 300,- (til eksaminator)
Terapeutisk opgave 1000,- (samlet til censor og eksaminator)
Teoretisk opgave 1400,- (samlet til censor og eksaminator)

For at få et eksamensbevis skal eksaminanden have fuldført fire moduler, være godkendt i de tre eksamener og have gennemført mindst 25 timer i egenterapi ved en terapeut, godkendt af Decenter. Mindst 10 timer af terapitimerne skal gennemføres i polær bevægelsesterapi. 1.000,-/terapitime i forbindelse med lørdagsterapierne

Censorer:
Læge, psykoterapeut, forskningsbibliotekar Johan Wallin; gennemgået et modul i uddannelsen og deltaget og undervist på flere sommerkurser på Decenter, samt medforfatter til Antologien “Forrykt pædagogik – hvor er meningen – om undervisning der sætter spår”
Filosof, konsulent, cand.mag. Preben Astrup; grundlægger af Institut for solskin sammen med Johan Borghäll, samt medforfatter til Antologien “Forrykt pædagogik – hvor er meningen – om undervisning der sætter spår”
Lektor, danseterapeut Helle Winther; gennemgået tre moduler i uddannelsen samt medforfatter til Antologien “Forrykt pædagogik – hvor er meningen – om undervisning der sætter spår”

DSC_0152lenelys